Home
Nieuws
Concept
Meten is weten
FAQ's
Contact
Gallery
Stair Make-Over Traprenovatie
Stair Make-Over biedt 10 jaar fabrieksgarantie aan op de vaste onderdelen van de trap (treden, stootborden en de aansluit-/ uitlooptrede). Deze garantie treedt in werking vanaf het moment van uitlevering van de goederen door Stair Make-Over. Indien men de producten aanschaft via een van de wederverkooppunten (dealers) geldt de garantieperiode vanaf het moment van ontvangst van de garantiekaart. Deze garantiekaart treft u in ieder tredenpakket (zie achterzijde van het grote inlegvel). Als u dit invult en in combinatie met een kopie van een aanschaffactuur verstuurt naar:

DEPRO PROFILES
Kazerneweg 10
BE-7780 Komen
BelgiŽ

wordt daarmee de garantieperiode automatisch geactiveerd. Deze garantiekaart dient binnen 60 dagen na aankoop van de producten in het bezit te zijn van Stair Make-Over. Als datum van aankoop wordt de factuurdatum gehanteerd. De originele en gedateerde aankoopfactuur, voorzien van een stempel van de verkoper, moet te allen tijde overgelegd kunnen worden. De garantie kan enkel ingeroepen worden als aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


1. Stair Make-Over garandeert dat het product vrij is van materiaalfouten en productiefouten. Hieronder wordt verstaan de door de fabrikant erkende materiaal- en productiefouten, met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag. Slijtage van de randen van de panelen, tot een breedte van 5mm is hiervan uitgesloten.
2. De garantie is degressief, dwz dat de waarde van de herstel of vervanging zoals hierboven beschreven ieder jaar met 1/10 vermindert.
3. De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar van de trap en kan niet worden overgedragen aan een derde. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur dan wel op het garantiebewijs.
4. De koper moet aan kunnen tonen dat voor de plaatsing van de trapbekleding enkel de voorgeschreven Stair Make-Over accessoires (te herkennen aan de verpakking met het Stair Make-Over label) zijn gebruikt. Indien de koper in dit bewijs niet slaagt, kan geen beroep gedaan worden op deze garantiebepalingen.
5. Voor en tijdens de plaatsing moeten de producten grondig worden gecontroleerd op materiaalfouten. Panelen of accesoires met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden.
6. De koper moet bewijs leveren van het naleven van de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsvoorschriften. Deze onderhoudsvoorschriften houden in dat voor het onderhoud van de trap de producten van Stair Make-Over moeten worden gebruikt. Indien door de koper wordt gekozen voor andere onderhoudsproducten, die door Stair Make-Over niet kunnen worden aanbevolen, kan de koper geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
7. De garantie kan pas worden ingeroepen indien het beschadigde oppervlak per trappaneel of per accessoire-eenheid groter is dan 1 cm2.
8. De opgegeven garantie geldt uitsluitend voor plaatsing in lokalen voor privé gebruik. Voor andere toepassingen moet aan de fabrikant een individuele schriftelijke garantie worden aangevraagd.
9. Beschadigingen van mechanische aard zoals krassen door bv. vallende voorwerpen, worden NIET door deze garantie gedekt.
10. De aansprakelijkheid die uit deze garantie voortvloeit beperkt zich tot verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet voor of tijdens het plaatsen van de trapbekleding zichtbaar waren.
11. De garantie houdt in dat er (al dan niet tegen betaling, zie artikel 15) een vervangend product wordt geleverd. De vervanging dient door de koper zelf plaats te vinden. Kosten voor het uitbreken en plaatsen van het nieuwe materiaal blijven altijd voor rekening van de koper.
12. Stair Make-Over kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
13. Mogelijke gebreken dienen ten laatste twee maanden na vaststelling, schriftelijk bij de verkoper gemeld te worden. De verkoper zal dan, indien nodig, contact opnemen met Stair Make-Over.
14. Stair Make-Over behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te laten bezichtigen door de verkoper, de fabrikant, of door een door de fabrikant, dan wel verkoper, aan te wijzen deskundige.
15. Bij erkende klachten worden enkel nieuwe producten uit het, op het moment van de erkenning van de klacht actuele leveringsprogramma, geleverd, via de verkoper. Elke andere vorm van schadevergoeding wordt uitgesloten.
16. Deze nieuwe producten vallen onder dezelfde garantietermijn als de originele producten, met andere woorden: de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd.
17. Indien binnen de garantietermijn reparaties of andere werkzaamheden plaatsvinden wordt de oorspronkelijke, in hierboven genoemde, garantietermijn niet verlengd.
18. De inloop van zand en/of vuil op de vloer moet worden voorkomen door het plaatsen van een geschikte mat aan de inkomdeur(en). Indien blijkt dat hier niet voldoende gevolg aan is gegeven, kan de koper geen aanspraak maken op de garantie
19. Stagnerend vocht op de trap of rond de voegen en/of té vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet-geschikt onderhoudsproduct, moeten altijd vermeden worden. Indien blijkt dat hier geen gevolg aan is gegeven, kan de koper geen aanspraak maken op de garantie.
20. De koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in dit garantiebewijs worden toegekend, ook de rechten en vorderingen die de wet hem toekent.
21. Op deze garantieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank Roermond bevoegd daarvan kennis te nemen.
22. Dit garantiecertificaat wordt behalve in het Nederlands ook in het Duits, Frans, Engels, en mogelijke andere talen opgesteld. In geval van onduidelijkheid zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.
Indien u een klacht/ ontevredenheid heeft dragen wij er de grootste zorgen voor om dit zo spoedig en correct mogelijk voor u op te lossen. Wij raden u aan om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan door een en ander in een brief te sturen naar:

DEPRO PROFILES
Kazerneweg 10
BE-7780 Komen
BelgiŽ

Daarnaast kunt u ook een email sturen naar: info@depro-profiles.com of dit contactformulier invullen.

Wij raden u aan de geldende garantievoorwaarden goed door te nemen alvorens een klacht te melden. Dit voorkomt miscommunicatie.

Helpdesk
Dealer login
traprenovatie disclaimer | privacy | algemene voorwaarden